Thai Blind Info

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

Thai Blind Info เกิดขึ้นมาจากเพื่อนคนตาบอดกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับคนตาบอดไทย เนื่องจากข้อมูลมีความขาดแคลน และข้อมูลที่พอหาได้มักกระจัดกระจาย จึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าน่าจะมีแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคนตาบอดไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับรู้ ศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนตาบอด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนตาบอด และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาปกติ
  2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับคนตาบอด
  3. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และข้อคิดเห็น ระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาปกติ