Thai Blind Info

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา

ขอเชิญผู้พิการทางสายตารับหนังสืออักษรเบรลล์ “ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา” ฟรี! ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

| 0 comments

ขอเชิญรับหนังสืออักษรเบรลล์ “ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา” ฟรี! จากสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

หนังสือ “ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา” เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษาในปีนี้ เนื้อหาเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนได้รับการถวายพระราชสมญาว่า “เจ้าฟ้านักการศึกษา”

จัดพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา คนปกติสามารถอ่านได้ พร้อมคลิปเสียง สามารถเปิดฟังได้ทั้งเล่ม

หากผู้พิการทางสายตาท่านใดที่ไปงานสัปดาห์หนังสือ สามารถติดต่อรับหนังสือ “ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา” ได้ฟรี ที่บูต บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์จำกัด โซน C2 เลขที่ R21 และขอให้ท่าน นำบัตรประจำตัวคนพิการไปแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ด้วย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หนังสือมีจำนวนจำกัด

รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://mitdee.com/node/1196

ที่มา: https://m.facebook.com/groups/753925018018602?view=permalink&id=811963308881439&refid=18&_ft_#footer_action_list