Thai Blind Info

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Moodle สำหรับนักศึกษาพิการทางสายตาในระดับอุดมศึกษา

| 0 comments

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Moodle สำหรับนักศึกษาพิการทางสายตาในระดับอุดมศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่12-24 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้านการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PowerPoint เพื่อนำเสนอ และการวิเคราะห์เชิงสถิติด้วยโปรแกรม Excel โดยจะใช้ระบบ Moodle ร่วมในการเรียนการสอนตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม

วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการทางการเห็นที่สนใจและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ จำนวน 16 คน ทั้งนี้ นักศึกษาผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น โดยมีลักษณะการใช้งานแบบคนตาบอดและสามารถใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ “JAWS” ร่วมกับโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย ตาทิพย์ ได้ การอบรมครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rs.mahidol.ac.th หรือ กดดาวน์โหลดที่นี่ และกรุณาส่งกลับมายัง Moodle Blind Workshop e-mail: paman_m@hotmail.com หรือส่งใบสมัครทางโทรสารถึง คุณเนตรนภา 0-2-889-5308 ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

  • หัวหน้าโครงการ อ. วีรแมน นิยมพล โทรศัพท์ 089-200-2203
  • เลขาฯโครงการ คุณเนตรนภา อนุประเสริฐ โทรศัพท์ 085-550-3303

สำนักบริการวิชาการ หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 02-889-5315 ถึง 9 ต่อ 114 หรือ 112 โทรสาร 02-889-5308 ในวัน เวลาราชการ”